Pomoc eksperta

Diety i ryczałty

Kilometrówka - służbowa podróż

Podane wyżej stawki kilometrówki dotyczą zwrotu kosztów przejazdu w podróży służbowej.

Wysokość stawek kilometrówki w sferze budżetowej określa rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej. W pozostałych zakładach pracy określa je wewnętrzne prawo zakładowe (np. regulamin wynagrodzeń). Jeżeli wewnętrzne prawo zakładowe nie ustanawia takich stawek, należy stosować stawki określone w rozporządzeniu.

Akt wewnętrzny zakładu  pracy może ustanawiać stawki różne od wymienionych w rozporządzeniu, warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że kilometrówka tylko do limitu określonego w rozporządzeniu jest wolna od podatku dochodowego i nie stanowi podstawy do naliczenia składek ZUS.

Uwaga - od 1 stycznia 2006r. w zakresie podróży służbowych obowiązywać będą stawki kilometrówki w jazdach lokalnych zgodnie z ustawą o transporcie drogowym. Oznacza to, że znika w końcu podwójna podstawa naliczania kilometrówki, która przysporzyła księgowym sporo kłopotów.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. z 2002r., Nr 236, poz. 1990 z późn. zm.):
"§ 5. 1. Środek transportu właściwy do odbycia podróży określa pracodawca.

2. Zwrot kosztów przejazdu obejmuje cenę biletu określonego środka transportu, z uwzględnieniem przysługującej pracownikowi ulgi na dany środek transportu, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga ta przysługuje.

3. Na wniosek pracownika pracodawca może wyrazić zgodę na przejazd w podróży samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem niebędącym własnością pracodawcy. W takim przypadku pracownikowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę za jeden kilometr przebiegu, ustaloną przez pracodawcę, która nie może być wyższa niż: (...)"

Komentarze

Autor: Luther (05-05-2014 14:30:53)
Temat: kilometrówka
Po co stawki "kilometrówki" w Rozporzadzeniu Min.Pracy i Polityki Socjalnej, skoro : - pracodawca może obniżyć te stawki - to zrobi na pewno i ustali je wg...pokaż całą treść
Po co stawki "kilometrówki" w Rozporzadzeniu Min.Pracy i Polityki Socjalnej, skoro : - pracodawca może obniżyć te stawki - to zrobi na pewno i ustali je wg swego uznania w ramach oszczędności ? Bo pan na zagrodzie .......... !!!!!!!zwiń
Dodaj swój komentarz
Drukuj