Pomoc eksperta

Działalność gospodarcza

Rachunkowość - limity prowadzenia ksiąg rachunkowych

Limit wg ustawy Limit w zł* Rok obrotowy
1'200’000 euro 5’092’440 zł 2016


* Średni kurs euro ogłaszany przez NBP na 1 października roku poprzedzającego rok obrotowy.

01.10.2015r. 4,2437 zł

 

Limit wg ustawy Limit w zł* Rok obrotowy
1'200’000 euro 5’157’120 zł 2017


* Kurs średni euro NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok obrotowy

03.10.2016 r. 4,2976 zł

 

O tym, czy jednostka przekracza limit zobowiązujący do prowadzenia pełnej rachunkowości, decyduje przychód jednostki w poprzednim roku obrotowym. I tak w 2016r. do prowadzenia ksiąg zobowiązane będą podmioty, których obrót w 2015r. przekroczył 5’092’440 zł.

Jednostki balansujące "na krawędzi" powinny ustalić średni kurs euro NBP obowiązujący 1 października danego roku (od limitów na 2016 rok), porównać kwotę limitu obliczoną przy jego zastosowaniu z obrotem od początku roku. Dążąc do zachowania uproszczonej księgowości należy na bieżąco monitorować wartość sprzedaży i w razie potrzeby część transakcji odłożyć do roku następnego. Może to być opłacalne, gdyż koszt zorganizowania i prowadzenia pełnej rachunkowości może być znaczący.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t. jedn. Dz. U. z 2002r., Nr 76, poz.694 z późn. zm.):
"Art. 2. 1. Przepisy ustawy o rachunkowości, zwanej dalej ustawą, stosuje się do mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: (...)

2)  osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1.200.000 euro(...)"

Szukasz sprawdzonego programu księgowego dla firm i biur?

Poznaj SKP Super Księga Podatkowa – ponad 20 lat na rynku

PKPiR, fakturowanie, płace i ZUS, delegacje, środki trwałe i inne

Pobierz ZA DARMO i przekonaj się !

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
... Drukuj