Rozlicz PIT za 2016 rok


Deklaracje PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-28/A, PIT-38, PIT-39 wraz z załącznikami wydrukujesz lub wyślesz do e-deklaracje.gov.pl

Pomoc eksperta

Sprawozdania finansowe - w formie uproszczonej

Limity na lata 2006-2015

 

Obowiązek = min. 2 warunki
Średnioroczne zatrudnienie Suma aktywów bilansu Przychody netto
Min. 50 osób* 2’000’000 euro** 4’000’000 euro**

 

Dzień bilansowy 31 grudnia Rok W przeliczeniu na zł
2014r. 8.524.600 zł 17.049.200 zł
2013r. 8.294.400 zł 16.588.800 zł
2012r. 8.176.400 zł 16.352.800 zł
2011r. 8.833.600 zł 17.667.200 zł
2010r. 7.920.600 zł 15.841.200 zł
2009r. 8.216.400 zł 16.432.800 zł
2008r. 8.344.800 zł 16.689.600 zł
2007r. 7.164.000 zł 14.328.000 zł
2006r. 7.662.400 zł 15.324.800 zł


* w przeliczeniu na pełne etaty
** Kurs średni euro NBP na dzień bilansowy, np.

31.12.2014r. 4,2623
31.12.2013r. 4,1472
31.12.2012r. 4,0882
30.12.2011r. 4,4168
31.12.2010r. 3,9603
31.12.2009r. 4,1082
31.12.2008r. 4,1724
31.12.2007r. 3,5820
29.12.2006r. 3,8312

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.): Art. 50. ust. 2 Jednostka, która w roku obrotowym, za który sporządza sprawozdanie finansowe oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy nie osiągnęła dwóch z następujących trzech wielkości:

  1. średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło nie więcej niż 50 osób,
  2. suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego w walucie polskiej nie przekroczyła równowartości 2.000.000 euro,
  3. przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów oraz operacji finansowych w walucie polskiej nie przekroczyły równowartości 4.000.000 euro

- może sporządzić sprawozdanie finansowe w formie uproszczonej, wykazując informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 1 literami i cyframi rzymskimi. Informację dodatkową sporządza się w odpowiednio uproszczonej formie.

Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj